Retningslinjer for genåbning af GIE

Opdateres løbende som situationen og retningslinjerne ændrer sig. Det vi fremgå øverst under hvert punkt, når der er lavet opdateringer.

Den 18. maj 2020 får alle landets efterskoler mulighed for at genåbne og lade eleverne returnere til skolerne så de kan få en god afslutning på et fragmenteret efterskoleår. Det er fuldt fortjent og vi er rigtig glade for at være med i denne fase af genåbningen.

Vi har i mange uger forsøgt at gætte på, hvordan en genåbning af efterskolerne kunne forløbe og den 14. maj kom så de retningslinjer vi skal bruge som afsæt til genåbningen. Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde mellem ministeriet, sundhedsmyndighederne og Efterskoleforeningen som varetager efterskolernes interesse. Det er således et solidt stykke arbejde der ligger til grund for retningslinjerne som vi selvfølgelig efterlever.

De enkelte områder af at efterskoleliv er beskrevet i retningslinjerne og I kan i det følgende læse om de enkelte retningslinjer samt hvordan vi her på GIE løser de udfordringer der kan være forbundet med de enkelte områder. Vi har markeret de overordnede retningslinjer derefter beskrevet vores handlinger i overensstemmelse med disse. På den måde håber vi med al tydelighed at kunne vise hvordan retningslinjerne konkret håndteres. Gennemsigtighed, tryghed og tillid er nøgleord i det samarbejde vi har haft med jer før og under coronakrisen – og som i genåbningen bliver vigtigere end nogensinde.

 

De overordnede rammer på Glamsdalens Idrætsefterskole

VI er en stor skole med mange elever men i høj grad også målt på matrikelstørrelse og antal kvadratmeter bygningsmasse. Det giver os i runde tal 40 kvadratmeter pr. elev under tag og 320 kvadratmeter pr. elev udendørs. Der er således rigeligt med plads til at eleverne kan udfolde sig under de restriktioner der trods alt er for efterskoler. Når det er sagt er det jo ikke meningen, at eleverne skal holde mere afstand end nødvendigt og derfor vil vi bruge de gode rammer til at lave undervisning, pædagogisk tilrettelagt samvær og fritid på bedste vis.

En plan er kun så god som de der skal udføre den – og derfor kommer de kommende uger til at kræve noget af os alle sammen for at vi efterlever retningslinjerne. Jeg er sikker på at vi alle har oplevet hvordan det er IKKE at hhv. være på efterskole og være på en tom efterskole og at det derfor er i alles interesse at gøre sig maksimalt umage med at ændre adfærd henimod det retningslinjerne foreskriver.

SIDST OPDATERET 25/5-2020. Ingen store ændringer kun sproglige præciseringer og en tilføjelse om mulig buffet-servering i takt med at dagsrytmen læres og mulighederne dermed åbnes for nye tiltag.

Håndtering af sygdom

Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer:

 • En elev, der har symptomer på COVID-19, skal hentes af forældrene hurtigst muligt. Eleven isoleres på skolen indtil afhentning.
 • Eleven må vende tilbage, når mistanke om COVID-19 er udelukket ved test eller 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.
 • Syge elever, der af særlige årsager ikke kan tage hjem, skal sættes i karantæne på skolen, indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt.
 • Skolen skal stille værnemidler til rådighed for medarbejdere, som skal tilse en syg elev.
 • Bliver en elev konstateret smittet med COVID-19, skal alle elever i familiegruppen afhentes hurtigst muligt af forældrene. Eleverne må vende tilbage, når mistanke om smitte er udelukket ved test.
 • Der kan forekomme ændringer af anbefalingerne til håndtering af sygdom, når ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen foreligger.

 

Glamsdalens Idrætsefterskoles retningslinjer:

 • Ovenstående er til enhver tid gældende indtil vi evt. modtager andre retningslinjer.
 • Mulige symptomer på Covid-19 er:
  • Ondt i halsen
  • Smerter og ømhed i muskulaturen
  • Hovedpine
  • Let tør hoste
  • Feber
  • åndedrætsbesvær
  • https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/infektioner/sygdomme/import-og-tropesygdomme/coronavirus/
 • Man behøver ikke have alle symptomer for at have sygdommen og nogen udviser meget få eller slet ingen symptomer.
 • Derfor vil sygdom generelt medføre, at eleven ”sendes” hjem da det ikke er muligt for skolens medarbejdere at foretage en lægelig vurdering af hvorvidt symptomer kan relateres til Covid-19 eller ej. Vi vil derfor hellere være sikre og derfor ”sendes” eleven hjem og kan returnere 48 timer efter symptomerne er ophørt. Det er således et forsigtighedsprincip der ligger til grund for dette – hellere være på den sikre side end at sætte gang i smitten.
 • Eleven/forældrene bør hurtigst muligt kontakte egen læge og forhøre sig om hvorvidt symptomerne medfører at eleven bør testes.
 • Skulle det mod forventning ikke kunne lade sig gøre for forældre at hente en elev hjem der udviser symptomer på Covid-19 vil skolen sørge for ansvarlig hjemtransport i en af skolens biler. Transporten vil i så fald foregå med værnemidler og med stor afstand. Konkret placeres eleven på bagerste sæde i en minibus så langt væk fra chaufføren som muligt.
 • Sygemelding på skolen:
  • Føler man sig sløj når man vågner må man IKKE gå i spisesalen for at sygemelde sig.
  • Man skal i stedet ringe til sine forældre og til skolens vagttelefon. Alternativt kan forældre ringe til vagttelefonen og fortælle hvornår man forventer at kunne hente eleven hjem.
  • Eleven bør herefter hurtigst muligt gå til sygegangen hvor en lærer vil låse op for et værelse så eleven kan blive isoleret indtil han/hun hentes af forældre. Eleven bliver tilset flere gange i tiden indtil han/hun kan komme hjem. Personen der tilser eleven bærer værnemidler efter gældende forskrifter.
Ankomst

Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer:

 • Forældre opfordres til at aflevere eleverne i bil for at aflaste den offentlige transport.
 • Eleverne afleveres udendørs på skolens grund.
 • Ankomst til skolen bør opdeles på tidsintervaller for at undgå store forsamlinger i forbindelse med aflevering.

 

Glamsdalens Idrætsefterskoles retningslinjer:

 • Ved ankomst og aflevering af elever den 18. maj opfordrer vi alle forældre enten at køre tæt på huset – sætte eleven og tasker af og køre igen. Alternativt kan man parkere på P-pladsen ved svømmehallen. Forældre bør under ingen omstændigheder gå med ind i huset.
 • Der benyttes en samlet plan for aflevering af elever ift. hvilket hus eleven bor i. Det bestræbes at adskille afleveringen af eleverne i både tid og rum så der er god plads til alle.
 • Planen er sendt til forældre og elever den 16.5.
Organisering af undervisningen og pædagogisk tilrettelagt samvær

Vi tilstræber, at undervisningen foregår i vante rammer med fast struktur og genkendeligt dagsprogram. Det lader sig naturligvis ikke gøre 100% men langt henad vejen kan vi skabe en hverdag der minder om den vi havde før den ufrivillige pause. Indholdet af de enkelte blokke varierer dog som følge af de forskellige restriktioner men forventningen er, at vi med tiden kan nærme os ”livet før corona” hvis smittetrykket forbliver lavt i Danmark.

Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer:

 • De generelle krav til afstand på 1 meter gælder også for undervisningen på efterskoler og frie fagskoler.
 • For aktiviteter med høj dråbeafgivelse, fx fællessang, er afstandskravet 2 meter.
 • Dette gælder også fra lærer/foredragsholder til første række.
 • Elever kan med fordel placeres med ansigtet vendt i samme retning, alternativt kan man sikre mere end en meters afstand ved ansigts-vendte aktiviteter, herunder bordopstilling.
 • Der vil være aktiviteter eller situationer i undervisningen, hvor anbefalingen om 1 meters afstand ikke kan efterleves. I disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed på de generelle anbefalinger omkring hygiejne.
 • Undervisningen kan godt organiseres på tværs af familiegrupperne, så eleverne kan deltage på niveauhold og indgå i valgfag på tværs.
 • Eleverne vasker hænder eller spritter hænder mellem lokaleskift.
 • Sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres, hvis der er stor opmærksomhed på øvrige anbefalinger, særligt vedr. hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte
 • I værkstedsundervisningen skal der i videst muligt omfang anvendes handsker.
 • Remedier, herunder værktøj, rengøres mellem hver brug. Alternativt anvendes personlige redskaber.
 • Pauserne skal så vidt muligt holdes forskudt.

Elevers deltagelse i undervisningen

 • Det er udgangspunktet, at alle elever, der er omfattet af genåbningen, og falder inden for ovennævnte rammer, møder op i skolen.
 • Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning.
 • En elev vil blive registreret som fraværende, hvis forældrene vælger at holde eleven hjemme/eleven vælger at blive hjemme, uanset at skolen efter dialog med forældre/elev og elevens læge har vurderet, at eleven skal møde fysisk på skolen. Eleven vil i den situation ikke modtage fjernundervisning.
 • Skolen registrerer fravær og tilrettelægger selv registreringen.

 

Glamsdalens Idrætsefterskoles retningslinjer:

 • Vi organiserer undervisningen i elevernes sædvanlige stamklasser i de boglige fag.
 • Alle stamklasser har fået tildelt et klasselokale som udelukkende benyttes af denne klasse. Efter hvert modul rengøres klasselokalet efter gældende anvisninger med særligt fokus på kontaktflader.
 • Alle elever vasker hænder/spritter hænder af mellem lokaleskift. Der er opstillet spritstandere ved alle undervisningslokaler ligesom eleverne bedes medbringe egen håndsprit.
 • Eleverne følger undervisning deres idrætslinjer og denne undervisning tager udgangspunkt i de retningslinjer der er beskrevet ift. idrætsaktiviteter og følger generelt de retningslinjer som foreningsidrætterne har fået. Dog er der lempelser ift. at der foregår undervisning og således er eksempelvis antallet af elever ikke på samme måde begrænset.
 • På grund af skolens gode muligheder for at være udenfor bliver pauserne ikke afholdt forskudt.
Familiegrupper

Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer:

I genåbningen af efterskoler og frie fagskoler organiseres eleverne overordnet som følger:

 • Eleverne organiseres i familiegrupper. Familiegrupperne undtages fra kravet om 1 meters afstand.
 • En familiegruppe bor sammen og deler toiletter, bad og evt. lokalt opholdsareal.
 • En familiegruppe må maksimalt omfatte 8 elever.
 • Toilet- og badefaciliteter skal deles af færrest mulige elever på skolen. Hvor flere familiegrupper deles om bade- og toiletfaciliteter, bør der fastsættes en fordeling (hvilke familiegrupper bruger hvilke toiletter/bad).
 • Medarbejderne indgår ikke i familiegrupperne, og afstandskravet mellem medarbejdere og elever skal så vidt muligt overholdes både i undervisningen og samværsdelen.

Elever, der deler værelse

 • Elever må kun dele værelse med elever, de er i familiegruppe med. Kun elever i samme familiegruppe må opholde sig på hinandens værelser. Eleven har personlige håndklæder ved deling af toilet, håndvask og badefaciliteter i tilknytning til værelset.
 • Udluftning skal ske mindst to gange dagligt med gennemtræk i 10 minutter.
 • Rengøring dagligt af kontaktflader med vand og sæbe, bl.a. dør- og vindueshåndtag, stige til køjesenge, stikkontakter/lysafbrydere, bordoverflader, bordkanter og stolerygge.
 • Toiletter og håndvaske, der benyttes af flere værelser, rengøres to gange dagligt.
 • Brusepladser svabes, og armaturer aftørres med papirserviet efter hver brug (se endvidere under ’Rengøring’).

 

Glamsdalens Idrætsefterskoles retningslinjer:

 • Familierne består af hhv. de to drengeværelser (8 elever) og de to pigeværelser (8 elever).
 • Det er tillladt for pigerne at besøge det andet pigeværelse og drengene det andet drengeværelse. Ikke på tværs af familier og dermed køn.
 • Til hver familie er der et badeværelse – et til pigerne og et til drengene.
 • På badeværelset hænger 8 personlige håndklæder som skiftes jævnligt. Skolen har indkøbt håndklæder og står for at vaske disse. Eleverne skifter dem jævnligt i forbindelse med rengøringen der er superviseret af huslærere. Hvert håndklæde hænger på en krog markeret med et tal fra 1-8 så ingen er i tvivl om hvilket håndklædes der benyttes af hvem.
 • Der er dagligt en stor rengøring midt på dagen samt en mindre rengøring om aftenen. Til begge disse luftes der ud.
Måltider

Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer:

 • Der skal sikres grundig håndvask og/eller afspritning af hænderne forud for måltider.
 • Færdsel i spisesalen ensrettes så vidt muligt, så kontakt ansigt-til-ansigt minimeres, og kødannelse undgås.
 • Familiegrupperne udgør elevernes faste spisegrupper. Eleverne har faste pladser ved måltiderne.
 • Antallet af elever i salen på samme tidspunkt må ikke være større end, at afstandskravet kan overholdes.
 • Hvis eleverne ikke spiser med deres familiegruppe, skal. 1 meters afstandskravet overholdes. Det kan i sådanne situationer være nødvendigt, at eleverne spiser forskudt af hinanden. Hvis det ikke er praktisk muligt, at alle elever spiser med min. 1 meters afstand, kan eleverne undtagelsesvist sidde inden for 1 meter over for en anden elev, som er i familiegruppe med.
 • Maden serveres enten som portionsanretninger eller ved bordene. Buffeter kan betjenes af personale eller få udvalgte elever.
 • Borde og stolerygge aftørres med sæbevand efter hvert måltid.
 • Mellemmåltider serveres af enten personale eller af få udvalgte elever.
 • Eleverne kan deltage i madlavningen

 

Glamsdalens Idrætsefterskoles retningslinjer:

 • Alle elever vasker hænder i eget hus inden de går mod spisesalen. Ved ankomst til spisesalen ledes eleverne ind uden af berører dør/håndtag da disse er åbne. Ved indgangen står der håndsprit i standere ligesom der på bordene er håndsprit i pumper.
 • Alle elever sidder ved 8-mands borde med sin familie.
 • Der er på forhånd dækket bord og der serveres mad på bordene så eleverne ikke skal bevæge sig rundt. Ved genopfyldning går en elev fra bordet til et udskænkningsbord der betjenes af en medarbejder fra køkkenet eller en elev som har køkkentjans. Når de daglige rytmer er indarbejdet vil der blive åbnet for eksempelvis buffet betjent af køkkenpersonale og/eller udvalgte elever der har køkkentjans den pågældende dag.
 • Efter måltidet afryddes bordet. Herefter vaskes bord og stolerygge med vand og sæbe. Dette klares af de elever fra familien som har den opgave den pågældende dag.
 • Når eleverne forlader måltidet får de næste mellemmåltid med ned i huset så udlevering af mellemmåltider ikke medfører flere kontaktpunkter i spisesal/køkken.
Elevernes frie tid (dvs. uden for undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær)

Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer:

 • Ved samvær med andre elever uden for familiegruppen skal afstandskravet på 1 meter i videst muligt omfang respekteres.
 • Der vil være aktiviteter eller situationer, hvor anbefalingen om 1 meters afstand ikke kan efterleves. I disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed på de generelle anbefalinger om hygiejne.
 • Eleverne må ikke opholde sig på andre familiegruppers boområder i den frie tid.
 • Samvær med elever fra andre familiegrupper foregår på skolens øvrige fællesarealer og så vidt muligt udendørs.
 • Skolens faciliteter beregnet til aktiviteter med fysisk kontakt bør være lukket uden for undervisningen (fx spring-haller, parkouranlæg, musiklokaler, værksteder, mv.). Denne type af aktiviteter bør altid organiseres med tilsyn, så det sikres, at retningslinjerne for afstand, håndhygiejne, rengøring og forebyggelse af kontaktsmitte overholdes.
 • Eleverne kan dog dyrke sport uden supervision af lærere på udendørs faciliteter eller indendørs ved sportsgrene uden kontakt på skolens matrikel

 

Glamsdalens Idrætsefterskoles retningslinjer:

 • Eleverne må ikke være i andre huse end sit eget – og heller ikke på andre værelser end familie-værelserne.
 • I den frie tid er der mulighed for at benytte skolens haller, dansesale, esportslokale, multibane, beachvolley-bane, strandhåndbold-bane, spinninglokale mm til aktiviteter uden fysisk kontakt. Arrangeres der aktiviteter som indebærer former for fysisk kontakt, sker dette med tilsyn fra en lærer.
 • Der er altid fokus på at overholde retningslinjerne for afstand, håndhygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
Rengøring

Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer:

 • Skolen skal gennemgå alle rengøringsrutiner på skolen og tage de fornødne forholdsregler for at sikre, at de over-holder sundhedsmyndighedernes krav til rengøring ift. at forhindre smitte.
 • Rengøring med vand og sæbe er i udgangspunktet tilstrækkeligt.
 • Fælles toiletter rengøres mindst to gange dagligt.
 • Borde- og kontaktpunkter rengøres mindst to gange dagligt, fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter o.l.
 • Skraldespande tømmes, inden de er helt fyldte og mindst en gang dagligt.
 • Værelser ryddes op og rengøres dagligt.
 • Fællesarealer rengøres dagligt.

 

Glamsdalens Idrætsefterskoles retningslinjer:

 • Der er rengøring i elevhusene to gange dagligt – en stor rengøring omkring frokosten og en mindre rengøring om aftenen. Ved den store rengøring er der altid huslærere til stede som superviserer rengøringen. Om aftenen superviserer vagtlærerne rengøringen mere overordnet. Det er altid værelser, fælles område og badeværelser der gøres rent.
 • Lærere og elever rengør klasselokaler efter hver undervisning.
 • Alle elever benytter eget toilet/bad i eget hus. Medarbejdere benytter altid eget/samme toilet/bad. Fælles toiletter rengøres to gange dagligt.
 • Fællesområder indendørs (Fællesrummet) er som udgangspunkt aflåst. Andre fællesområder rengøres dagligt.
Elevernes færden uden for skolen

Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer:

 • Eleverne bør kun i begrænset omfang færdes uden for skolens matrikel og bør undgå steder med tæt kontakt i lokalsamfundet som fx butikker. På denne måde begrænses smitte fra skolen til lokalsamfundet og omvendt.
 • Eleverne bør så vidt muligt opfordres blive på skolerne i weekenderne frem til sommerferien.
 • Dette vil dog ikke være muligt for mange elever, herunder elever på skoler med samlet særligt undervisningstilbud, der har brug for at komme hjem i weekenderne.

 

Glamsdalens Idrætsefterskoles retningslinjer:

 • Eleverne bør ikke gå i butikker, pizzarier, bager mm.  i Glamsbjerg eller andre steder den kommende tid.
 • Der arrangeres en indkøbsaftale – sandsynligvis med en af byens dagligvarebutikker. De håndterer samlede bestillinger fra hvert enkelt hus som aftenvagterne udleverer til eleverne som betaler via MobilePay.
 • Det er tilladt at gå på apoteket efter medicin og/eller håndsprit
 • Bestiller eleverne varer over internettet bedes de anføre skolen som leveringsadresse så de undgår at skulle afhente varer i butikker/tankstationer i byen.
 • Vi opfordrer eleverne til at blive på skolen indtil sommerferien. Skulle det mod forventning ikke kunne lade sig gøre skal det aftales med huslærer(e).