Indholdsplaner for fællesfag

Fortælling og morgensang
Formål
Almen dannelse
Fælles oplevelse

Indhold
Alt, hvad lærerne finder det relevant at dele med de unge. Eksempler:
‘Hvordan man slår en slange ihjel’.
‘Hvad hashrygning gør ved et fællesskab’.
‘Dengang jeg var guide på en strudsefarm’.
‘Den, der hvisker, lyver’.

Arbejdsformer
Eleverne lytter, og læreren fortæller.

Slutmål
At inspirere eleverne til at gå ind i skolens fællesskab og til at forholde sig aktivt til deres liv og deres fremtid.

Organisering
Der fortælles ½ time en dag om ugen. Forstander og viceforstandere har flest fortælletimer. De fleste lærere har én fortælletime i løbet af skoleåret. Øvrige dage er der morgensamling.

Evalueringsformer
Det er kun fortælleren, der bliver evalueret – af sine tilhørere.

Fællessang
Formål
At styrke og berige fællesskabet
At udfordre elevernes forståelse for sangens glæder
At udvide elevernes kendskab til sange
At møde kendt musik fra deres egen musikalske verdensbillede i en ny sammenhæng

Indhold
Der synges et udvalg af sange med klaverakkompagnement
Eleverne introduceres til såvel kendte som ukendte sange
Der synges sange, som repræsenterer forskellige musikalske genrer og forskellige tidsperioder

Arbejdsformer
Fællessang hvor alle synger unisont og der akkompagneres på klaver
Sangvalget er lærerstyret, men med stor medindflydelse fra elever, som ønsker at bidrage til sangvalget
Enkelte sangmoduler arrangeres af mindre grupper af elever, som tager initiativ til at vælge sange, finde noder osv.
Enkelte elever bidrager til akkompagnementet på instrumenter de mestrer
Arbejde med at synge i forskellige grupperinger – til tider som kanon og små korarrangementer

Slutmål
Eleverne har stiftet bekendtskab med et bredt udvalg af sange i forskellige genrer og fra forskellige tidsperioder
Eleverne har haft oplevelser med fællessang som et fællesskabsskabende rum

Organisering
Der synges fællessang i en halv time én gang om ugen i de almindelig undervisningsuger
Fællessang foregår i skolens samlingsrum
Fællessang varetages af 3 lærere

Evalueringsformer
Der samtales løbende med eleverne om sangvalg samt om elevernes engagement og deltagelse i fællessang
Der synges ved skoleårets afslutningshøjtidelighed

Fællesmødet
Formål
at eleverne oplever, at de har indflydelse på skolens hverdag.
at eleverne oplever, at fællesmødet kan være en model for ’det gode samfund’ (demokratisk sindelag).
At eleverne igennem aktiv deltagelse får øget forståelse for andres synspunkter og baggrund.

Arbejdsformer
Alle elever og lærere i en afdeling er deltagere i mødet. Eleverne er mødeledere. Det går på skift mellem husene. Huslærerne støtter eleverne.

Indhold
Alle emner vedrørende den fælles hverdag kan tages op.

Slutmål
At eleverne har opnået større indsigt i fællesskabets muligheder.

Organisering
Elever og lærere i de tre teams, innovation/9. klasse, international og MS, mødes hver uge i en halv time. Der kan indkaldes til fællesmøde for alle afdelinger.

Evalueringsformer
Mødelederne evalueres efter hvert møde af/med huslærerne. Team-fællesmøderne evalueres på de efterfølgende møder i teamsene.

Husmødet
Formål
Opdragelse til demokrati
At sikre trivslen i husene

Indhold
Alle anliggender i kostskolelivet kan drøftes, men især anliggender der vedrører husets fællesskab.
Det kan handle om rengøring, om tonen mellem eleverne, om nattero, brugen af computere og stereoanlæg mv.

Arbejdsformer
Husmødet holdes som et formelt møde. Der vælges ordstyrer, laves dagsorden og holdes talerrække.

Slutmål
At eleverne bliver øvet i at deltage i et møde, kan lede det og være med til at tage bindende beslutninger.
At eleverne oplever, at have haft reel indflydelse på deres efterskoleår.
At eleverne lærer at tage ansvar for både deres egen og for andres trivsel.

Organisering
Der er husmøde 1-2 gange om ugen i en halv time. Hvis der ikke er husmøde er der fællesmøde.

Evalueringsformer
Husmødet evalueres jævnligt af lærerne på teammøderne.