Indholdsplaner for idrætslinjer

Badminton
Formål:
At udvikle den enkelte elevs kompetencer og færdigheder
At eleverne forstår vigtigheden af sociale relationer og en god træningskultur
At skabe lyst og motivation til fortsat at være aktiv med badminton efter efterskolen
Få indsigt i betydningen af livslang fysisk aktivitet
At eleverne forbedrer deres fysiske form

Indhold
Badmintonundervisningen tager primært udgangspunkt i spillets kompleksitet. Vi arbejder med både det tekniske, det taktiske samt det fysiske element af spillet.
Vi vægter den fysiske træning højt, i form af både løb og varieret fysisk træning.
Teoretisk arbejder vi med emnerne anatomi, fysiologi, idrætspsykologi og skadesoplysning.
På badmintonlinjen deltager vi i individuelle turneringer, individuel LM for efterskoler, kvalifikationen til DM for hold i badminton.

Arbejdsformer
Størstedelen af undervisningen er lærerstyret, men med korte forløb styret af eleverne.
Vi arbejder niveauopdelt i perioder.
Vi arbejder individuelt med færdigheder, der løbende bliver analyseret.
Vi bruger videoanalyse til at underbygge fejlfinding i den tekniske samt taktiske træning.

Organisering
Vi er ca. 15-20 elever, der som udgangspunkt er i en hal. Undervisningen består af 3 gange 2 timer om ugen.
Holdene deles ud fra niveau eller fokuspunkt.

Slutmål
At vi har udviklet og styrket den enkeltes elevs færdigheder inden for både det tekniske, det taktiske og det fysiske område.
At eleverne er blevet præsenteret for, og har været med til at udvikle et træningsmiljø, hvor godt humør og vilje til at arbejde seriøst, er dominerende.

Evalueringsformer
Vi evaluerer løbende via samtale og observation i dagligdagen.
I forbindelse med forældresamtaler i november giver vi en skriftlig vurdering.
Vi har i slutningen af skoleåret en skriftlig slutevaluering der dækker hele årets forløb.

Dans
Formål:
At udvikle og styrke den enkelte elevs kompetencer og færdigheder indenfor dansens forskellige udtryksformer
At eleverne viser sine færdigheder og oplever fællesskabets betydning i forbindelse med fremvisning af indøvede dansesekvenser og danseshow
At eleverne forbedrer sin fysiske form
At eleverne oplever værdien af at dyrke idræt som en del af et hold
At eleverne oplever og bibeholder glæden ved at bevæge sig
At præsenterer eleverne for nye og andre måder at bevæge sig på
At styrke elevernes evne til at medvirke til at skabe dansesekvenser og være kreative medspillere i skabelsen af dansesekvenser
At give eleverne forståelse for musikteori, bevægelsesteori og teorien bag styrkeøvelser, konditionstræning mm.

Indhold
Indlæring og træning af dansesekvenser indenfor forskellige stilarter, som hip hop/street, moderne, showdance, musical, funk og wacking
Opvarmning, bl.a. indeholdende generel dansegrundtræning
Fysisk grundtræning, herunder specielt styrketræning og træning af dansens grundtrin
Udholdenhedstræning og konditionstræning, herunder løb
Udarbejdelse af dansesekvenser
Bevægelse af mere ekspressiv art med henblik på træning af bevægelsesudtrykket
Træning rettet mod deltagelse i dansekonkurrencer.

Arbejdsformer
Der arbejdes hovedsageligt lærerstyret
Den enkelte elev arbejder selvstændigt med at træne egne udfordringer
Eleven præsenteres for delelementer af sekvenser, som siden sammensættes til et sammenhængende danseshow
Der arbejdes med den enkelte elevs udtryk i forbindelse med dansen gennem individuel vejledning og kritik
Der arbejdes med forskellige former for gruppeopdeling, bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af elevproducerede sekvenser
Der benyttes par-arbejde, bl.a. i forbindelse med indøvelse af sekvenser, hvor der gives konstruktiv kritik af makker.

Slutmål
At vi har udviklet og styrket den enkelte elevs kompetencer og færdigheder inden for et udpluk af dansens udtryksformer
At eleven har forbedret sin fysiske form
At eleven har deltaget i danseshow og hermed fået vist sine færdigheder
At eleven har fået oplevelsen af fællesskabets betydning for at et show kan fungere
At eleverne er blevet præsenteret for nye og andre måder at bevæge sig på
At eleverne har arbejdet med og udfordret egne grænser og eget bevægelsesudtryk
At eleverne har oplevet forskellige danseinstruktører og et udpluk af forskellige danseformer

Organisering
Der undervises 3 gange 2 timer om ugen. Herudover er der 5 linjedage
Nogle gange vil eleverne være delt efter færdighedsniveau
Undervisningen varetages af 2 faste lærere.

Evalueringsformer
Der sigtes mod at lave et danseshow, som munder ud i nogle forskellige shows rundt i Danmark, hvor produktet fremvises forskellige steder
Der arbejdes endvidere hen mod at lave mindre danseforestillinger/happenings i foråret
Der deltages i dansekonkurrencer
Løbende vil der være individuel fejlretning, bl.a. vha. videooptagelser
Løbende mundtlig evaluering af undervisningsforløb.

Fodbold
Formål:
at eleverne oplever og skatter værdien af at dyrke idræt og være en del af et større fællesskab.
at eleverne oplever glæden ved at spille fodbold på mange forskellige måder.
at eleverne kommer i bedre fysisk form både mht. kredsløbet og i forhold til de muskelgrupper, der bliver brugt i fodbold.
at eleverne får en bedre forståelse af, grundlæggende taktiske elementer. at eleverne får bedre omgang med bolden under forskellige forudsætninger, fx på naturgræs, på kunstgræs, indendørs, med aktiv modstander, med passiv modstander og med høj puls.
at eleverne bliver udfordret på mentale aspekter i undervisning og kamp.
at eleverne gennem undervisningen og samspillet med kammerater har haft muligheden for at skabe sin egen ‘træneridentitet – trænerrolle’.

Arbejdsformer
Vi arbejder ud fra det princip, at vil gerne vil have bolden med i så mange facetter af den praktiske undervisning som muligt. Vi arbejder primært efter princippet hel-del-hel. Således at eleverne i hver undervisningspas møder tekniske, taktiske og fysiske delelementer, der overføres til det ‘færdige spil’.
Året igennem er eleverne inddelt i trupper, hvori eleverne stilles over for forskellige udfordringer, mentale og sociale såvel som fodboldfaglige. I trupperne støtter, opmuntrer, coacher eleverne hinanden.
Kampe fylder meget i hverdagen, vi tilstræber, at alle hold over et helt skoleår spiller lige mange kampe, i indeværende skoleår vil det være omkring 15 kampe pr. elev.
Vi deltager i efterskoleturneringen med samtlige hold. Derudover spiller vi kampe mod andre skoler og klubhold.

Indhold
Som udgangspunkt henholder vi os til DBU’s Aldersrelateret træning
Fodboldkoordination
Fysisk træning
Aerob
Anaerob
Skadesforbyggende
Opbygningsspil
Afslutningsspil
Forsvarsspil
Erobringsspil
Omstillinger
Pasninger, vendinger, 1. berøringer og afslutninger
Mental træning (indre motivation, glæde, trivsel, kompetencer, selvtillid, parathed og fokusering)
Skabe gode vaner, herunder holdning til træning, fremmøde samt korrekt opførsel over med- og modspillere
Kampe med andre efterskoler.
Linedage, udelukkende med fodbold på skemaet.
Undervisning i forskellige spilsystemer.
Undervisning i forskellige spillestile.
Ture til Superligafodbold i Odense.
Få indendørsturneringer.

Slutmål
Eleverne skal opleve glæden ved at spille fodbold gennem leg, træning og kamp.
Eleverne skal stifte bekendtskab med forskellige former for træning og undervisning.
Eleverne skal mestre de grundlæggende fodboldmæssige tekniske og taktiske færdigheder.
Eleverne skal have udviklet syn på deres egen rolle på et hold samt holdets betydning for elevens rolle.
Eleverne skal have udviklet sig på det tekniske, fysiske og taktiske plan set i forhold til det niveau, de kom til Glamsdalens Idrætsefterskole med.

Organisering
Ca. 110 fodboldspillere, både piger og drenge, opdelt i trupper: piger, trup 1, trup 2 og trup 3.
6 lærere
3 ugentlige undervisningsgange á 2 timer. Derudover kampe.
Mellem sommerferien og efterårsferien undervises der på græs og kunstgræs i Glamsbjerg.
Mellem efterårsferien og påskeferien undervises der på kunstgræs i Glamsbjerg.
Fra påskeferien til den mundtlige prøveperiode starter er vi på græs i Glamsbjerg.

Evalueringsformer
Der evalueres løbende mundtligt med eleverne både i forhold til undervisning og kamp.
Skriftlig idrætsudtalelse

Håndbold
Formål:
At eleven udvikler og styrker sine individuelle kompetencer og færdigheder indenfor håndbold, både teknisk, taktisk og mentalt
At eleven forbedrer sin fysiske form, herunder specielt kondition og styrkemæssigt
At eleven oplever værdien af at dyrke idræt som en del af et større fællesskab
At eleven får teoretisk viden, der blandt andet gør den enkelte i stand til at være børnetræner i en forening
At eleven spiller kampe for at afprøve udviklingen gennem undervisningen og give den enkelte elev oplevelser omkring håndboldspillet
At eleven oplever og bibeholder glæden ved spillet således den enkelte er motiveret til fortsat at beskæftige sig indenfor håndbold
At eleverne bliver udfordret på forskellige områder, således de blandt andet selv får ansvar i undervisningen
At eleverne bliver bekendtgjort med begreberne proces, præstation og resultat.

Indhold
Fysisk grundtræning, herunder specielt styrketræning og konditionsstræning
Beachhåndbold
Deltagelse i turneringer: DHF- og FHF turnering, Skoleliga, Skoleliga 2 og Efterskoleturneringen, beachhåndbold stævner
Træningskampe mod andre efterskoler/klubber
Individuel træning: Teknisk, taktisk, mentalt og skadesforebyggende. Temaer: Forsvar, angreb, skud, kontra, målmandstræning
Fælles træning: Temaer: forsvar, angreb, skud, kontra
Teoretisk undervisning, i forhold til fysiologi og børnetrænerkursus.

Arbejdsformer
At give eleverne medansvar i undervisning i form af teamturneringer, hvor eleverne selv står i trænerroller overfor hinanden.
At arbejde overvejende med ugetemaer med at gå fra formel til funktionel(del til helhed), men også afprøve den omvendte arbejdsform med helhed til del.
At give eleverne andre håndboldoplevelser. F.eks. at tage ud af huset til en ligakamp eller andre arrangementer.

Slutmål
At vi har udviklet og styrket den enkelte elevs kompetencer og færdigheder indenfor teknisk, taktisk og fysisk træning.
At give eleven kendskab til det fællesskab der er ved idrætten, både i form af kamp og træning.
At eleven har oplevet og haft medansvar for andre ift. forskellige roller omkring håndbold (Træner-, leder- og dommerroller).
At eleven er blevet udfordret og har flyttet sig på forskellige planer, såvel mentalt som teknisk, taktisk og fysisk.
At give eleverne motivation til at fortsætte med håndbold efter endt efterskoleophold, gerne som både spiller og træner/leder i foreningsregi.

Organisering
Vi har linjeundervisning 3 dage om ugen i alle almindelige skoleuger, 2 timer pr. gang
Der er tre lærere tilknyttet linjen, to på pigerne og en på drengene
Holdets størrelse er på ca. 45 elever (30 piger og 15 drenge), og de er ofte delt i køn
Vi har til hver træning 2 haller til rådighed.

Evaluering
Løbende evaluering igennem den daglige undervisning i form af samtale og almindelig feedback
Hver elev får en udtalelse til forældredagen og en til afslutning af skoleåret
I slutningen af året vil der være en skriftlig eller mundtlig evaluering.

Adventure
Formål
Eleven skal gennem undervisning og træning stifte bekendtskab med følgende discipliner.
Adventure race
Kajakpolo
Mountainbike
Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at deltage i undervisningen på adventure.
Udfordre den enkelte uanset niveau.
Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i det forpligtende fællesskab, som er en forudsætning for udvikling på linjen.
Præsentere eleverne for alsidig idræt i naturen og kajakpolo i svømmehallen.

 Indhold
Overordnet undervises der i adventure race, kajakpolo og mountainbike
Eleverne har medindflydelse på dele af året
Forskellige former for konditionstest
Linjedage der består af tre dage i efteråret og to dage i foråret.
Gennem hele året fylder udendørs fysisk aktivitet meget
Indholdet styres generelt af turneringer og ture. Vi deltager i kajakpoloturneringer, mountianbikeløb og adventure race.

Arbejdsformer
Individuel træning i form af både teknisk træning i de specifikke discipliner og fysisk træning i vand og på land
Kollektiv konditionstræning og samarbejdsøvelser. Der vil være elementer af kamptræning og konkurrencetræning
Undervisningen forudsætter et stort engagement og initiativ fra eleverne samt et ønske om at lære.

Slutmål
Øget kundskaber og viden inden for adventure race, kajakpolo og mountainbike
Eleverne skal have rykket sig socialt, færdighedmæssigt og udvikle sig personligt. Dette er uanset deres forudsætning
De skal kunne håndtere forskellige former for kajakker.

Organisering
Der undervises 3 gange i ugen a 2 timer
Undervisningen foregår hovedsageligt i naturen og i svømmehallen
Vi er fast en lærer på holdet, der oftest ligger på omkring 12-20 elever
Vi deler os nogle gange i 2 grupper, så vi udnytter tiden og faciliteterne bedst
Vi er en tredjedel i svømmehal og resten af tiden udendørs.

Evalueringsformer
Vi måler elevernes kondition med tests
Vi evaluerer med eleverne
Vi vurderer deres færdigheder og giver dem feedback på deres udvikling
I forbindelse med forældresamtaler og formulering af udtalelser, evaluerer vi elevens individuelle tekniske færdigheder og sociale kompetencer.

Fitness
Formål
At give eleverne indsigt i, oplevelser og erfaringer med fitness
At øge elevernes kropsbevidsthed gennem forskellige træningsformer
At skabe refleksion og perspektiv på egen træning og tilgangen hertil
At forbedre elevernes grundform og holde dem skadefri
At skabe større bevægelsesglæde ved at introducere eleverne for holdtræningens mange muligheder
At give eleverne en oplevelse af at dyrke idræt, som en del af et større fællesskab

Indhold
Undervisningen indeholder en praktisk del, som underbygges med relevante teoretiske indlæg. Omdrejningspunktet er i store overskrifter muskeltræning (udholdenhed og styrketræning), konditionstræning (aerob og anaerob træning), koordinationstræning (stabilitets-/balancetræning) samt smidighedstræning

 • Forskellige former for opvarmning, hvor sammenhold og fællesskab er i fokus.
 • Forskellige former for holdtræning med vægt på muskeltræning som udholdenhedstræning bl.a. puls/styrke (herunder tabata, HIT, HIIT, HICT og powertræning), toning og CrossGym.
 • Anden fysisk træning som outdoor fitness/OCR, hvor naturens muligheder sættes i spil hertil streetfitness. Skitræning vil ligeledes blive introduceret inden skolens årlige skitur.
 • Et forløb omkring styrketræning og programlægning, hvor der er fokus på øvelsesgennemgang og tekniktræning med spotter. Der arbejdes hovedsageligt med frie vægte og egen kropsvægt, dog vil der i kortere perioder blive mulighed for at prøve kræfter med mere stationære maskiner. Teori: Anatomi og bevægelseslære herunder bevægelsesanalyser, programlægning og skader.
 • Der er mulighed for at tilvælge ”Efterskoleuddannelse i fitness holdtræning” (Bevæg dig for livet – Fitness). Uddannelsen giver kompetencer til, som assistent, at bistå/varetage undervisning i fitness holdtræning. Herunder vil der være et undervisningsforløb, hvor der udarbejdes præstations-optimerende og/eller skadeforebyggende træningsprogrammer til skolens øvrige idrætslinjer med udgangspunkt i en arbejdskravsanalyse. Teori: Undervisningslære (bl.a. musikteori, cuing, instruktørrollen samt programplanlægning til holdtræning og teorien bag en arbejdskravsanalyse).
 • Forskellige former for stabilitets- og balancetræning herunder træning med redondo og fitball samt pilates og aqua fitness.
 • Dance Aerobic, hvor vi arbejder med forskellige genrer som latinofitness, rock´n robics, streetdance etc. herunder udarbejdelse af sekvenser til egne koreografier (fællesskab og sammenhold)
 • Step Aerobic, dance omsat til stepbænken
 • Kampsports- og bokseinspirerede træning, hvor forskellige slag og sparkekombinationer vil indgå
 • Body and Mind, hvor der er fokus på balancen mellem krop og sind herunder yoga og afspænding
 • Spinning, hvor konditionen er i spil. Teori: Fysiologi og træningslære med fokus på træningsintensitet
 • Andre teoretiske oplæg med udgangspunkt i; ”Sundhed og livskvalitet”. ”Kropskultur” herunder forventninger kønnene imellem samt perspektivering til samfundets iscenesættelse af kroppen, ”Hvornår, nok er nok” herunder motiv og motivation for at træne. ”Kost og træning” med udgangspunkt i kostrådene etc. ”Fitnesskulturen op gennem tiden” herunder forskellen på det foreningsbaserede og kommercielle fitnesscenter.

Arbejdsformer

 • Hovedvægt på holdundervisning med fokus på teknik og sikkerhed
 • Året vil være opdelt i perioder, hvor vi specialiserer os indenfor de forskellige områder
 • Fokus på sammenhold gennem fælles opstart og fælles afslutning stort set hver gang. Team Fitness vægter fællesskabet højt, hvilket sker gennem forskellige former for opvarmning, pararbejde, forskellige challenges i hold og andre fællesskabsfremmende oplevelser.
 • Alt efter, hvor stor fitnesslinjen bliver, vil vi i perioder opdele den i to for at tilgodeses alle
 • Størstedelen af undervisningen er bygget op omkring følg-mig-princippet med respekt for elevindflydelse i kortere forløb undervejs eksempelvis under udarbejdelse af opvarmningsprogrammer, programplanlægning, koreografiudvikling samt undervisning af andre målgrupper etc.
 • Teorimodulerne vil være en vekselvirkning mellem læreroplæg og praktiske øvelser med fokus på samarbejde
 • Mobiltelefoner anvendes bl.a. i forbindelse med individuel fejlretning

Slutmål

 • At eleverne har udviklet og styrket deres kompetencer, færdigheder og viden indenfor Fitness
 • At eleverne er blevet præsenteret for nye og anderledes måder at bevæge sig på
 • At eleverne har arbejdet med og udfordret egne grænser
 • At eleverne gennem fællesskab og sammenhold har oplevet værdien af at dyrke idræt som en del af et fællesskab
 • At eleverne har fået lyst til og glæden ved Fitness

Organisering

 • På linjen undervises der 4 gange á 1,5 timer om ugen (mandag, tirsdag, torsdag og fredag) samt 2,25 t hver onsdag. Herudover er der 4 linjedage fordelt på 2 dage i efteråret og 2 dage i foråret. Linjen vil tilstræbe at deltage i en convention, hvor/hvis dette er muligt samt få besøg af gæsteundervisere gennem året
 • Undervisningen foregår hovedsageligt i hal 2 med pumpudstyr (som er individuelt justerbar), kettlebells, medicinbolde, wallballs, måtter, fitballs, redondobolde, sjippetove, powerbands og stepbænke.
 • Spinning foregår i Glamsbjerg Hallen, hvor vi lejer os ind hos Glamsbjerg Cykelmotion
 • Styrketræning i maskiner foregår i skolens egne styrkerum
 • Der er 2-3 faste lærer tilknyttet linjen
 • 1 hold er oprettet med en holdstørrelse på 30-45 elever

Evalueringsformer

 • Mundtlig evaluering efter hvert forløb af kortere varighed
 • Skriftlig evaluering af årets forløb

360 grader
Formål
At udvikle elevens kompetencer og færdigheder inden for de idrætsdiscipliner, der berøres i løbet af året
At skabe lyst og motivation til fortsat at leve et sundt og aktivt liv
At eleverne ser værdien i en alsidig idrætsudøvelse
At eleverne præsenteres for mange nye idrætsgrene
At eleverne ser værdien i idræt som et redskab til at skabe fællesskaber
At eleverne, ved at afprøve mange idrætsgrene, bliver bevidste om egne mentale og fysiske styrkesider.

Indhold
Hovedindholdet i undervisningen vil bestå af forløb af 2-3 ugers varighed, hvor eleverne vil blive undervist i tekniske og taktiske elementer inden for forskellige idrætsgrene
Der vil være forløb inden for volleyball, basketball, springgymnastik, parkour, slagboldspil og svømning/vandsport
Mulighed for elevstyrede undervisningslektioner afhængigt af elevernes kompetencer
Opvarmningsprogrammer
Fysisk grundtræning, herunder styrketræning og udholdenhedstræning
Teoretisk undervisning i forhold til fysiologi og anatomi.

Arbejdsformer
Hovedvægt på holdundervisning
Størstedelen af undervisningen er lærerstyret
Der stiles mod stor grad af elevinddragelse, hvis der er elever, der har særlige kompetencer inden for de forskellige idrætsgrene, der berøres.

Organisering
Gruppen består af ca. 30 elever, både piger og drenge
Der undervises i faget 3 dage om ugen. Hvert modul har en varighed på 2 timer
Undervisningen foregår både udendørs, i svømmehal og indendørs i skolens haller
Der er èn lærer, der er gennemgående i faget. Desuden suppleres der med nogle af skolens øvrige lærere med kompetencer inden for de forskellige idrætsgrene.

Slutmål
At eleverne har udviklet og styrket deres viden og kompetencer inden for de forskellige idrætsgrene
At eleverne forlader skolen med en fortsat lyst og glæde ved idræt
At eleverne har oplevet glæde og forståelse for vigtigheden af idræt i samspil med andre
At eleverne gennem idrætten har udviklet sig både færdighedsmæssigt og personligt.

Evaluering
Mundtlig evaluering efter hvert af de kortere forløb
Skriftlig evaluering i forbindelse med forældresamtaler i november
Skriftlig evaluering ved årets afslutning
Der uddeles desuden skriftlig idrætsudtalelse ved årets afslutning.