Indholdsplaner for valgfag

Kunst og design
Formål
Formålet med undervisningen i kunst og design er, at eleverne styrkes i at forstå og udøve billedkunst med udgangspunkt i egne færdigheder.

Indhold
Undervisningen tilrettelægges efter de enkelte elevernes niveau, men tager udgangspunkt i følgende:
Farvelære
Billedfremstilling
Smykkefremstilling
Formgivning
Maleteknik
Billedkomposition
Billedanalyse

Arbejdsformer
Undervisningen organiseres primært som individuelt arbejde, men kan også være gruppearbejde.
Computer kan indgå som et redskab til billedfremstilling.

Slutmål
Eleverne skal have en oplevelse af egne færdigheder og en udvikling af disse, samt en større forståelse for fagets muligheder. De skal gerne have genfundet glæden ved at skabe og udfolde sin kreativitet.

Organisering
Kunst og design er tildelt 2 x 1,25 timer ugentligt. Undervisningen foregår på valghold et halvt år ad gangen. Eleverne er medbestemmende i indholdet i undervisnigen.

Evalueringsformer
Der foretages løbende evaluering i undervisningen.

Musik
Formål
Formålet med valgfaget musik er, at eleverne, på deres individuelle niveau, udvikler og oplever glæden – og opdager mulighederne ved at udtrykke sig gennem musikken. Eleverne skal gennem varierende musikalske aktiviteter udvikle deres evner inden for sammenspil, sangteknik (solo og kor), grundlæggende instrumentteknik og nodelære.
Eleverne skal gennem undervisningen tilegne sig forståelse for samspillets særlige karakter. Herunder forståelse for deres egen rolle i at få samspillet til at fungere.

Indhold
Timerne vil typisk være bygget op omkring fælles indøvning af et sammenspilsnummer. Herunder indgår individuelle øvelser på diverse instrumenter samt sangtræning.
Grundlæggende arbejdes der med bandets grundinstanser. Det vil sige; sang, guitar, bas, trommer, klaver og percussion, og det er en fordel, hvis eleverne har kendskab til musik og sammenspil i forvejen, men ikke et krav.

Arbejdsformer
Fælles indøvning af et sammenspilsnummer betyder en fælles gennemgang af nummerets opbygning, med særligt fokus på vanskelige steder i nummeret. Derefter en trinvis afprøvning af nummeret.
Under indøvningen vil eleverne opleve at komme til at arbejde individuelt eller i mindre grupper med dele af sammenspilsnummeret.

Slutmål
Slutmålet for valgfaget musik er, at eleverne har udviklet sig personligt og musikalsk.
Personligt forstået på den måde, at eleverne har udviklet deres forståelse af sammenspil, herunder deres egen rolle i sammenspillet, og opnået en vis sikkerhed i spille musik, der giver lyst til at udtrykke sig musikalsk i andre sammenhænge.
Musikalsk forstået på den måde, at eleverne har opnået en vis selvstændighed i anvendelsen af bandets grundinstrumenter. Således at de kan orientere sig på instrumentet/instrumenterne. Eleverne skal have opnået et basalt nodekendskab, der gør dem i stand til selvstændigt at indøve en lettere sats. Eleverne skal have afprøvet bandets grundlæggende instrumenter, samt sang.

Organisering
Musik er et valgfag.
Timerne er fordelt over to ugentlig lektioner af 1 1/4 times varighed.
Timerne foregår i skolens musiklokale. Ved særlige lejligheder kan undervisningen rykkes ud af lokalet. F.eks. ved medvirken ved fællessang, morgensang og lignende arrangementer.
Eleverne har medindflydelse til valg af sammenspilsnumre.

Evalueringsformer
Eleverne evaluerer løbende på holdet. Hver gang et sammenspilsnummer afsluttes, evalueres forløbet, med henblik på at tage erfaringerne med videre til næste sammenspilsnummer.
Derudover kommer eleverne til at optræde ved forskellige arrangementer, hvor et publikum skal høre dem spille. Dette resulterer i en naturlig evaluering.
I starten af forløbet afklares elevernes individuelle forventninger til valgfaget, Disse forventninger nedskrives, og evalueres i slutningen af forløbet.

Psykologi
Formål
At få forståelse for menneskelige handlinger og tanker.
At blive klogere på os selv og andre.

Indhold
Vi arbejder med forskellige emner så som:
Kommunikation og kropssprog
Løgnens psykologi
Intelligens
Manipulation
Mand– og kvindepsykologi
Idrætspsykologi
Drømmeforståelse
Freud, Jung, Maslow og Erikson osv.

Arbejdsformer
Undervisningen foregår som et mix mellem teori og praktiske øvelser.
Der veksles mellem tavleundervisning, gruppe-, par- og individuelt arbejde.

Slutmål
At eleven har opnået større indsigt i sig selv og i menneskets færden generelt

Organisering
Psykologi er et valgfag.
Hvert hold har 2 gange 5 kvarter om ugen i et halvt år.

Evalueringsformer
Vi evaluerer løbende undervisningen gennem samtale og øvelser.

Personlig Power
Formål
At møde eleverne, der, hvor de er, og skabe rum for personlig udvikling
At give eleverne erfaringer med, at alle har noget at byde ind med uanset, hvem man er og hvad man har med
At give eleverne mulighed for at kigge indad og blive klogere på såvel sig selv som andre
At få redskaber til at møde fremtiden med oprejst pande

Indhold
Vi arbejder med forskellige emner så som:
Personlig kommunikation og målrettet opmærksomhed
Samarbejde herunder roller
Konflikthåndtering i alle former for relationer
Værdiarbejde omkring venskaber
Energi og motivation
Tanker og følelser herunder station BROK
Selvtillid og selvværd
Målsætning og drømmearbejde
Forskellen på at være mand og kvinde
Afspænding og metal balance
Arbejdsformer
En vekselvirkning mellem læreroplæg og praktiske øvelser (individuelt, parvis, gruppe og i plenum)

Slutmål
At eleverne har opnået større selvindsigt omkring egne muligheder
At eleverne respekterer menneskets forskellighed, at vi har hver vores model af verdenen

Organisering
Personlig Power er et valgfag
Hvert hold har 2 gange 5 kvarter om ugen i et halvt år.

Evalueringsformer
Mundtlig evaluering efter hvert forløb af kortere varighed
Skriftlig evaluering af hele valgfagets forløb.

Krop og sundhed
Formål
Formålet med undervisningen i Krop og Sundhed er, at eleven får indsigt og viden omkring kroppens funktioner samt kost og sundhed generelt.

Fysiologi:
Hjerte og kredsløb
Stofskifte, blodsukker og forbrænding
Konditionstræning

Anatomi:
Kroppens opbygning, herunder muskler
Bevægelsesanalyse
Styrketræning.
Krop og sundhed:

Hvordan kropsidealer fremstilles i medierne
Sundhedsstyrelsens kostråd
Kost og træning
BMI, vægt og livsstilssygdomme
Stress. motivation og søvn.
Arbejdsformer
Undervisningen foregår som et mix mellem teori og praktiske øvelser
Der veksles mellem tavleundervisning, gruppe-, par- og individuelt arbejde.

Slutmål
At eleven har opnået en større forståelse af, hvordan kroppen fungerer samt vigtigheden af en sund livsstil.

Organisering
Krop og Sundhed er tildelt 2 x 1,25 timer ugentligt. Undervisningen foregår på valghold et halvt år ad gangen.

Evalueringsformer
Der foretages løbende evaluering i undervisningen gennem samtaler og øvelser.

Science
Formål
Formålet med undervisningen i Science er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på udførelsen af praktiske forsøg, og eksperimenterende tilgang til ideen. For den vej at opnå en forståelse, og en aha-oplevelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt viden om anvendelser af fysik og kemi.

Indhold
Undervisningen indeholder en række kortere og længere forløb, som alle har det til fælles, at det skal kunne køre, sejle eller flyve. I enkelte tilfælde vil der også være noget, som kan spises. Mange ideer og eksperimenter hentes fra tv-programmer som ‘Store Nørd’ og ‘Mythbusters’ eller ting set på nettet, som vi sammen skal afprøve i virkeligheden.

Arbejdsformer
Undervisningen vil i høj grad være praktisk og selvopsøgende viden. Undervisningen vil i høj grad være udendørs i praktisk tøj, og en del af faget vil også være at bygge forskellige redskaber til afprøvning af ideer.

Slutmål
Eleverne skal gennem praktisk forståelse opnå en viden om fysiske og kemiske love og reaktioner.

Evaluering
Der er løbende evaluering af eleverne gennem samtale, mens forsøget kører og afprøves. Hele idéen med faget er netop, at der ikke er en prøve forude.